• Place: Mahanagar Baudhik Pramukh home.
  • Schedule: 2:30pm, Sunday, 28th July.