Mahanagar pravas yojana

2019-2020

  1. June 2019
  2. July 2019
  3. August 2019
  4. September 2019: Khand Varg Yojana supersedes
  5. October 2019
  6. November 2019
  7. December 2019: Yojana as required for Shivir and Prathmika Shiksha Varg
  8. January 2020
  9. February 2020